home
kantoor het maxius team praktijkdomeinen
 

 

Febian APS

e-mail

Febian Aps behaalde zijn diploma aan de KU Leuven (1990 Lic. Rechten).
Hij was sinds 1992 ingeschreven aan de balie in Brussel en stapte in 1997
over naar de balie in Leuven. Sinds 2010 is hij lid van beide balies.
Van 1992 tot 1999 was hij deeltijds assistent aan de Rechtsfaculteit van
de KU Leuven in de afdeling Familiaal Vermogensrecht; nadien werd hij er
vrijwillig medewerker van het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht.
Hij is plaatsvervangend vrederechter van het kanton Haacht.
Febian is lid van de deelredactie burgerlijk recht van het Rechtskundig Weekblad.
Hij is docent familierecht aan de stageschool van de balie Leuven.
Hij is auteur van diverse publicaties en spreker op diverse seminaries
en studiedagen.

uw contactpersoon inzake

Familie-, huwelijksvermogens- en erfrecht >>
Jeugdbeschermingsrecht >>

publicaties

"De echtscheiding", Handboek van de advocaat-stagiair, Kluwer, jaarlijks.

“Evaluatie en toekomstperspectieven van de Echtscheidingswet 2007.
Het verhaal van het badwater en het kind ...”, RW 2009-2010, 1754-1770.


Echtelijke moeilijkheden, in Wet en Duiding, Brussel, Larcier, 2010, 460 p.
“Commentaar op art. 1254 e.v. Ger.W.”, in Personen-en familierecht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Mechelen, Kluwer, losbladig.
“Het recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten na de Echtscheidingswet
van 27 april 2007”, RW 2008-09, 1560-1563.


“De toepassing van de echtscheidingswet 2007 door de Leuvense echtscheidingsrechter. Een beknopt overzicht.”, Leuvense Baliekrant, december
2008, 7-12.


F. SWENNEN en F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, R.W. 2007-08, 554-575.
“De rechtspleging en het bewijs inzake echtscheiding op grond van onherstel-
bare ontwrichting”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het echtscheidingsrecht, Antwerpen, Intersentia,
2008, 101-140.


“De wet van 18 juli 2006: promotie van het gelijkmatig verdeeld verblijf voor
kinderen van gescheiden ouders en optimalisering van de uitvoerings-
maatregelen tegen de onwillige ouder(s)”, R.W. 2006-07, afl. 35, 1422-1433.


“Lang leve het nieuwe echtscheidingsrecht! Weg met het bewijs?”, in
ALLEMEERSCH, B., LONDERS, P. en SROKA, S. (eds.), Referatenbundel
studiedag i.v.m. Bewijsrecht, georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap
bij de Balie te Brussel, Gent, Larcier, 2007, 89-122.


“De aanwending van elektronische correspondentie als bewijs inzake echtscheidingsprocedures: een nieuw gegeven?”, E.J.2005, 198-200.


“De toepassing van art. 1278, 2de lid Ger.W. in geval van pluraliteit van
echtscheidingsvorderingen”, E.J. 2006, 69-79.


“Algemeen legataris”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H.DERYCKE,
Handboek Estate Planning.Vermogensplanning met effect na overlijden:
Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 247-250.


“Fideicommis de residuo”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, 
Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: 
Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 251-255.


“Erfstelling over de hand”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, 
Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden:
Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 257-261.


“De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling na echtscheiding:
een noodzakelijke lijdensweg?”, E.J. 2005, 100-102.


APS, F. en VANHIMBEEK, V., “Kroniek van het echtscheidingsrecht
(1999-2004), R.W. 2004-05, 1121-1132.


"De geldingsduur van (dringende) voorlopige maatregelen na echtscheiding:
een stand van zaken", R.W. 2003-04, 622-625


A. DE WOLF en F. APS, "Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een
kind door een derde", E.J. 2004, afl. 4, 54-64


"De procedures inzake voogdij en het hoorrecht van minderjarigen" in 
De hervorming van het voogdijrecht, P. SENAEVE, J. GERLO en F. LIEVENS
(ed.), Antwerpen, Intersentia, 2002, 253-291


F. APS en S. MOSSELMANS, "Kan een echtgenoot, zonder de instemming
van de andere echtgenoot, een zichtrekening openen indien de bedoelde
verrichting gepaard gaat met de aflevering van een kredietkaart?", 
Jura Falc. 2000-2001, 207-227


"De invloed van de feitelijke scheiding van de echtgenoten op het karakter
van de huishoudelijke schulden opnieuw onderzocht door het Hof van
Cassatie", R.W. 2000-2001, 836-837


"De aanwending van vertrouwelijke briefwisseling in het raam van een echtscheidingsprocedure en procedure van voorlopige maatregelen", 
R.W. 2000-2001, 813


"Le droit au respect de la vie privée à l'épreuve de l'utilisation d'une
correspondance confidentielle dans une procédure en divorce et en
ordonnance des mesures provisoires", noot onder Cass. 27 januari
2000, J.L.M.B. 2000, 1198-1200


"Het recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten en de toelaatbaarheid
van geluidsmateriaal in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond
van bepaalde feiten", noot onder Luik 27 oktober 1998, E.J. 2000, 31-34


"Uitbreiding van het begrip overspel tot homoseksuele relaties:
een gelukkige tussenkomst van het Hof van Cassatie",
noot onder Cass. 17 december 1998, R.W. 1998-1999, 1075-1078


"Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998), R.W. 1998-1999,
1403-1412


"Hospitalisatiekosten en kosten van medische verzorging: positie van de
schuldeisers van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel",
noot onder Cass. 20 maart 1997, R.W. 1997-1998, 913-915


"Faillissement. Huwelijksvermogensrechtelijke implicaties",
inGerechtelijk akkoord & faillissement, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, losbl., 60 p.


"Toelaatbaarheid en bewijswaarde van verslagen van een privé-detective
in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten",
noot onder Brussel 29 april 1997,E.J. 1997, 136-140


"De natuurlijke verbintenis als rechtsgrond voor de toekenning van een
persoonlijk onderhoudsgeld na beëindiging van de concubinaatsrelatie ?",
noot onder Vred. Gent 4 november 1996, R.W. 1997-1998, 266-269


"Het Arbitragehof en het afstammingsrecht. Een beknopt overzicht:
opnieuw een stap achteruit?", noot onder Arbitragehof, 6 juni 1996, 
R.W. 1996-1997, 977-981


"Partnergezag na echtscheiding. Enkele beschouwingen omtrent de juridische
mogelijkheid voor de nieuwe partner om enig gezag uit te oefenen t.a.v.
het kind van zijn (overleden) uit de echt gescheiden ouder-partner-ouder", Not.Fisc.M. 1997, 1-11 Noot onder Cass. 30 november 1995, R.W. 1996-1


"De vaststelling bij deurwaardersexploot van homosexuele relaties in het
kader van een echtscheidingsprocedure", noot onder Rb. Antwerpen
24 november 1994, R.W. 1995-1996, 509-512


"Bescherming van het recht op naam in het Europees recht", Burgerzaken
& Recht (Ned.) 1995, 85-91


"Creditcards en huwelijksvermogensrecht", R.W. 1994-1995, 1249-1254
"Voorlopig bewind over de goederen van een meerderjarige die wegens
(geestes)ziekte niet in staat is die te beheren" inRecente evoluties in het
burgerlijk recht (1987-1992).

Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS,
J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtwetenschappen,
1993, 116-125


"Levensverzekering tussen echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992). Personen- en
familierecht.
Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT
(ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 112-115


"Het lot van de aandelen op naam in het wettelijk stelsel" in Recente evoluties
in het burgerlijk recht (1987-1992). Personen- en familierecht.
Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT
(ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 107-112


"Beschikkingen tussen echtgenoten in het kader van de Wet van 19 januari
1990" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992).
Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS,
J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtsweten-
schappen, 1993, 105-107


"Aanpassing van de uitkering tussen gewezen echtgenoten en inkomsten-
delegatie na E.O.T.", Not.Fisc.M. 1992, 303-309

 

 

naar de advokaten-counsels
advocaten
administratief
 
Goedhuys Jan
Stas Kristin
Oversteyns Bernadette